LÉTO

13.01.2020

LETNICE

Letnice, seslání Ducha svatého, Boží hod svatodušní či svatodušní svátky označuje křesťanský svátek slavený 50 dní po Velikonocích a 10 dní po Nanebevstoupení Páně.

Ve starověku slavila tento svátek církev již poměrně brzy, první zmínky se objevují však až ve 3. stol.

V českých zemích se letnice slavily od příchodu křesťanství, avšak ještě dlouho poté v lidové zbožnosti přetrvávají pohanské obyčeje, byť naroubované na nové náboženství, jak dokládá i kronikář Kosmas, když roku 1092 píše o knížeti Břetislavu II., že vyháněl ze země čarodějníky, věštce a pohanské hadače. Kníže vykořenil podle Kosmy též "obyčeje pověrečné, které vesničané, posud polonahé, o Letnicích v outerý nebo ve středu zachovávali, přinášejíce dárky ke studánkám, oběti zabíjeli a zlým duchům obětovali".

Svatodušní pondělí

Až do Druhého vatikánského koncilu se svatodušní svátky slavily v katolické církvi po dva dny a svatodušní pondělí bylo zasvěceným svátkem i v první Československé republice. O těchto dvou dnech bylo možné také žehnat křestní vodu, křtít a biřmovat.

Svatodušní pondělí je nadále volným dnem v Německu, Rakousku, Maďarsku, Belgii, Lucemburstku, Nizozemí, Švýcarsku, Norsku, Dánsku, Rumunsku, Argentině i Uruguayi, na Islandu a v Řecku. Od roku 2008 je opět volným dnem ve Francii, když v letech 2005 - 2007 vláda volno neúspěšně zrušila jako "den solidarity" na financování sociálních akcí pro seniory.

Svátek nejsvětější Trojice

Ten následuje další neděli po neděli Svatodušní. Poté následuje svátek Božího Těla, v posledních dvou stoletích slavený průvody mimo kostel, zpravidla ve čtvrtek (za 1. ČSR den pracovního klidu, v současné době jej v Čechách některé farnosti slaví až následující neděli), kterým letnice končí. Svátek Božího Těla je v současnosti též volným dnem v řadě zemí (Německo, Rakousko, Uruguay, Polsko, Madrid ve Španělsku).

Pranostiky - Svatodušní neděle:

O svatém Duše choď ještě v kožiše.

Na svatého Ducha nesvlékej kožicha.

Po svatém Duchu nezbavuj se kožichu.

Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.

Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.

Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána žita.

Prší-li o svatém Duše, bývá po něm málo suše.

Na svatý Duch do vody buch!

Svatý Duch přinese plný pytel much.

Pranostiky - Svatodušní pondělí

Pohoda na Svatodušní pondělí slibuje úrodu.

Když prší v pondělí Svatodušní, bude zkáza na sena.


JÍZDA KRÁLŮ

Lidový obyčej doposud neznámého původu, spojený povětšinou s tradičním křesťanským svátkem. U nás se udržuje už jen na Slovácku a na Hané, ačkoli dříve byla v českých zemí velmi hojná. Před 2. světovou válkou se jezdilo téměř v každé vsi.

Jízda snad vznikla původně z královských ceremonií, či z velikonočních procesí, které mají již původ v pohanských snahách o zajištění bohaté úrody na polích pomocí jakéhosi veřejného průvodu na koních, objížďky polí, v bývalých německých regionech a ve Slezsku to byla "Saatreiten" (jízdy po osení). Nesly se prapory, kříže, zpívalo se.