ZE ŽIVOTA NAŠICH PŘEDKŮ

Československé legie je označení používané pro jednotky zahraničního vojenského odboje za 1. světové války. Tento název vznikl až po válce, za války se používalo souhrnné označení revoluční dobrovolná vojska (později zahraniční čs. vojska). Základ těchto vojsk začal vznikat již v roce 1914 z dobrovolníků, emigrantů, kteří se hlásili zejména do...

SŇATKY

05.01.2021

Co se týká plnoletosti, tak Kniha tovačovská (1481 - 1490) uvádí dospělost pro pány 16 let u mužů a 14 let u dívek, pro rytíře 17 let u mužů a 15 let u dívek a pro měšťany 18 let u mužů a 16 let u dívek.

Původně se domy a usedlosti pojmenovávaly jménem rodu, rodiny nebo osoby, které v nich bydlely (např. u Durasů). Na malých vesnicích nebo místech s řídkým osídlením mnohde tento způsob v neformálním styku funguje dodnes jako nejefektivnější. Později se ve městech začala užívat domovní jména podle domovních znamení, snadno pojmenovatelného a...

Prostí lidé, řemeslníci, nádeníci, a hlavně jejich ženy, písmo ve svém životě nepotřebovali. Žili ale v byrokratických státech, které písmo vyžadovaly, redukovaly identitu lidí na jejich podpis. Kdo se neuměl podepsat, nebyl. Tak vznikl "malovaný " podpis analfabetů, známé křížky.

Za jednu z prvních právních norem, které vymezovaly příslušnost osoby k určité obci, je pokládán konskripční patent z roku 1804, který byl vydán především ke zpřesnění vojenských konskripcí. Nabýt domovskou příslušnost bylo podle konskripčního patentu možné vedle usazení i desetiletým pobytem v obci. Zrušení poddanství patentem ze dne 7. září 1848...

Je nebezpečné průjmové onemocnění. Nejčastěji se přenáší pitnou vodou znečištěnou fekáliemi nebo potravinami. Zdrojem nákazy je člověk-přenašeč nebo nemocný člověk. Prevencí je mytí rukou, převařování vody či její dezinfekce, možností je i očkování. Inkubační doba je několik hodin až dní. Příznaky jsou (u těžké varianty choroby) křečovité bolesti...

4. KDE ŽILI

03.01.2020

Vrchnostenská půda pod přímou správou vrchnosti, její obhospodařování zajišťovali buď nájemní dominikalisté (k pronajatému majetku měli jen právo požívací, narozdíl od dědičného práva a práva na zcizení u rustikalistů), nebo vrchnostenský velkostatek. Až do novověku nepodléhala zdanění (berni). Pozice dominikalistů tak byla sice nejistá, ale...

3. KDO TO BYL

02.01.2020

Čeledín, jinak také zvaný pacholek, byl pomocník u sedláka. Čeledín pomáhal s různými pracemi v zemědělství, za odměnu u sedláka bydlel a stravoval se, dostával velmi nízký plat. Výplata probíhala buď týdně nebo za dohodnuté období nebo za konkrétní práci, někdy jednou ročně. Vždy záleželo na druhu práce (třeba za práci při žních, za zorání pole,...

Heřman se naopak od první chvíle, kdy se vrátil ze zahraničí, kde se živil jako voják, přimkl k mocné skupince horlivých katolíků a stál neochvějně na straně císaře. V bitvě na Bílé hoře bojoval v císařském vojsku a za své služby byl roku 1623 povýšen do panského stavu a roku 1627 získává hraběcí titul. Z konfiskací získává značný majetek. Roku...