ZE ŽIVOTA NAŠICH PŘEDKŮ

Základní daní pozdního feudalismu u nás byla daň ze zemědělské půdy, jejíž rozvrhování a vybírání bylo vydrženou výsadou stavovské obce. Již v předbělohorské době se stalo povolování berní žádaným panovníkem hlavním bodem jednání stavovských sněmů a současně také hlavní zbraní šlechty proti absolutistickým snahám vládnoucího rodu. Po okleštění...

V období před Třicetiletou válkou byl zbrojní průmysl především v režii řemeslníků. Někteří řemeslníci byli svou prací pověstní a jejich pověst byla známá celé generace. Po vypuknutí války se však mnohé změnilo, bylo potřeba více výzbroje. Hlavním požadavkem byla rychlá, levná a jednoduchá produkce. Na uměleckou práci řemeslníků nebyl čas ani...

I když se Třicetiletá válka chýlila ke konci, hlavní město Prahu nejtěžší boje teprve čekaly. Švédové vtrhli do Prahy v půl třetí ráno dne 26. července 1648 a město obléhali až do začátku listopadu. Přesto Pražané dokázali město ubránit. Ztráty na majetku a i na životech byly ale značné. Vraťme se ale na začátek.

Na rozdíl od šlechtických titulů se rytířství nedalo zdědit. Pokud si to rytíř přál, mohl se i jeho syn stát rytířem, ale mohl se stejně tak stát kupcem nebo knězem. Chlapci, kteří se rozhodli kráčet v otcovských stopách, byli mezi pátým a osmým rokem posíláni na východu do sídla jiného, obvykle výše postaveného šlechtice, kde sloužili jako pážata....

32. HUSITSTVÍ

01.02.2020

Husitství, někdy také husitská revoluce, označuje nábožensky - a v jistých ohledech i národnostně, sociálně a politicky - motivované hnutí pozdního středověku, vzešlé z české reformace, jež usilovala o dalekosáhlou reformu církve. Husitství se zrodilo z okruhu stoupenců pražského univerzitního mistra Jana Husa, po jehož upálení v roce 1415 se...

Duchové, čarodějnice, život po životě, templáři ... kdo by se někdy o tato témata nezajímal, neviděl o nich něco v televizi nebo něco nečetl. I mě (nejenom) tato témata vždy přitahovala a velmi zajímala. O to asi více, že jsem v dětství zažila něco, co se nevěřícímu v cosi nadpřirozeného jen těžko vysvětluje. To stejné pak několikrát zažila i moje...

"Kurva je ženská, která z ouplaty, ze mzdy nebo zisku se propůjčuje buď jednomu, od něhož se živí, nebo každému krásu svou za peníze prodává," napsal o prodejných ženách v roce 1598 Daniel Adam z Veleslavína.

O všech trestních případech rozhodovala v 11. stol. církev. Byla to nejvyšší instance a její názor na trestnost činu byl tak konečný. V této době se církev domáhala toho, aby všechny přestupky křesťanských mravních zásad byly trestány státem. Z této její snahy vznikla v roce 1039 "dekreta Břetislavova". Soubor právních předpisů nad hrobem Vojtěcha...