ROD NEBESKÝCH

Že bychom snad opravdu kdysi byli rytířský rod ??? Trocha naděje mi svitla, když jsem objevila článek Jiřího J. K. Nebeského s názvem Vymyšlená šlechta aneb Sedmileté rytířství Jana B. Nebeského z Wojkowicz.

Jméno Nebeský / Nebeská je odvozeno z českého slova "nebe", pravděpodobně se vztahuje k nějaké lokalitě, případně vychází z nějakého povahového či fyziognomického rysu předka nynějších Nebeských (= božský, mimořádně dokonalý, dobrý).

Genetická rozmanitost Evropy je podle nejnovějších analýz překvapivě malá, přestože Starý kontinent byl opakovaně osidlován z východu a národy se v průběhu staletí stěhovaly a promíchávaly i během válečných konfliktů, vzniku i rozpadu říší či států.

... Po smrti krále Vladislava II. Jagellonského, zemřelého v roce 1516, nastoupil na trůn jeho syn a nástupce, Ludvík Jagellonský. V Čechách ještě z dob Vladislavových trvaly rozepře mezi šlechtou a měšťany (jejich práva byla vymezena a uznána tzv. Svatováclavskou smlouvou roku 1517). Král Ludvík, který nebyl ani od křesťanských knížat, ani od...