04 - Šárecké školství

28.12.2023

Probošt František Kazimír Strachovský se postaral o to, aby na nově zřízené faře na Šárce byla zřízena také škola. Na jeho přání František Regner přijal jako učitele Josefa Luvra ze staré učitelské rodiny.

Učilo se v přilehlém domku u fary. Vybavení jedné jediné učebny bylo chudé. Skládalo se ze dvou kamen a podlouhlé lavice. Z učebny se vstupovalo rovnou do komory a učitelovy ložnice. Zmiňuje se o tom pamětní archív. Josef Luvr působil na Šárce několik let. Později odešel na školu v Bohnicích. Jeho nástupcem na Šárce se stal Martin Zvoníček. V roce 1817 dal probošt František Cerolli vystavět na Šárce novou školu (č.p. 21). V ní působil učitel Josef Gruber až do roku 1824.

Od roku 1824 byla škola na Šárce dvojtřídní. Po roce 1869 vzrostl počet žáků na tři třídy. Roku 1882 byla otevřena čtvrtá třída, roku 1883 pátá. Poněvadž školní budova měla jen jednu učebnu, byly další učebny najímány v okolních domech, zejména v č.p. 23 a 24 na Šárce. Když ani to nestačilo, bylo nutno uvažovat o postavení nové školní budovy.

V roce 1868 se školství vymanilo z přímého dozoru církve a péči o školy převzal stát. Pro školské záležitosti byly zřízeny volené orgány, tzv. školní rady.

Za starostenství Jana Škvána v roce 1882 se začalo uvažovat o dvou školních budovách. Pro jednu školu bylo vybráno místo "Na Růžku" v Dejvicích, pro druhou školu v Šáreckém údolí (Výnos Zemské školní rady č. 20.503 ze dne 20. července 1885).

Proti původnímu návrhu, aby nová škola byla postavena na Horní Šárce, lysolajská obec podala protest, v němž zdůrazňovala, že Horní Šárka není vhodným místem pro děti z Lysolaj a poukazovala na dlouhou a namáhavou cestu. Obě nové školy byly prvotřídní. Na Růžku pro děti z Dejvic, ze Starých Dejvic a Horní Šárky, V Dolní Šárce pro děti ze Šárky, Podbaby a Lysolaj.

Pro zřízení měšťanské školy v Bubenči, pro dívky v roce 1908 a pro chlapce v roce 1909, byly otevřeny měšťanské školy v Dejvicích až v roce 1910. Děti ze Šárky, Podbaby a Lysolaj chodily nejdříve do škol v Bubenči, později do Dejvic. Lysolajská obec přispívala do školního rozpočtu dejvické obce na učební pomůcky a stravování dětí z Lysolaj.

Od 1. ledna 1922 byla obec Dejvice začleněna do území Velké Prahy. V souvislosti s touto změnou byla školní obec Lysolaje oddělena od Prahy - Dejvic. Okresní školní výbor Praha - venkov připomenul v roce 1927 obci Lysolaje povinnost zřídit vlastní obecnou školu. Zatím než nová škola v Lysolajích byla postavena, chodily děti do školy v Šárce a do Dejvic.

Obecná škola (základní) v Lysolajích byla otevřena v září 1934. V roce 1935 byl otevřen první ročník měšťanské školy jako pobočka měšťanské školy v Roztokách. Postupně byly zřizovány další ročníky. Od školního roku 1938/1939 se škola stala samostatnou měšťanskou školou pro obvod Lysolaje, Horoměřice, Statenice a Suchdol.