13P-2.2. RUDOLF ČACKÝ a ANTONIE PAŘÍZKOVÁ

02.12.2022

Antonín Čacký a Alžběta Hájková měli syna Rudolfa Čackého, který se narodil téměř přesně 9 měsíců po narození jeho bratra Josefa, dne 25. listopadu 1886.

Rudolf Čacký se narodil v Horoměřicích č.p. 30 (dnešní adresa Spojovací 30, Horoměřice).

Současná podoba domu č.p. 30 v Horoměřicích
Současná podoba domu č.p. 30 v Horoměřicích

Rudolf Čacký byl u Feld Kanonen Regimentu Nr. 22 (22. pluk polního dělostřelectva). 

Na počátku 1. světové války měla rakousko-uherská armáda: 42 polních dělostřeleckých pluků, 14 polních houfnicových pluků, 11 horských dělostřeleckých pluků, 8 jezdeckých dělostřeleckých divizionů a 14 těžkých houfnicových divizionů. Posádka pluku i velitelství divize bylo v Plzni. Pluk byl založen 6. dubna 1908 a zanikl v roce 1918. Velitelem byl Johann (Oberst) Regnie. Nadřízené velitelství byla 8. brigáda polního dělostřelectva.

V tomto válečném období si Rudolf Čacký psal deník:

Z 31. prosince 1936 pak pochází tento Propouštěcí list z branné moci, který byl vojínu Rudolfovi Čackému vydán Dělostřeleckým plukem 101 "Dr. Edvarda Beneše". Za mobilizace a ve válce byl však nadále povinen podle svých schopností a sil až do svého 60. roku věku nastoupit k obraně vlasti.

Pracoval jako kolář, později však (min. rok 1939) jako vládní komisař (název pro funkci starosty v období od roku 1918 do konce války, kdy vznikly národní výbory v čele s předsedou).

O Rudolfovi dále víme, že si ve svých 25 letech dne 20. června 1920 vzal v kostele u Sv. Matěje v Šárce za manželku 26 letou Antoniii Pařízkovou. Ta se narodila 11. září 1885 v Písnici č.p. 14

Její otec byl Josef Pařízek, nar. 29 března 1849, domkář a zedník v Písnici č.p. 14 (jeho otec byl Vojtěch Pařízek, nar. 1811, zemř. 18. března 1874, gruntovník v Cholupicích č.p. 2, který si vzal za manželku Marii Urbanovou, nar. 20. února 1814, zemř. 14. prosince 1907, ze Lhoty č.p. 6 nebo 9 - pravděpodobně se jedná o Lhotu u Dolních Břežan nedaleko Cholupic). Její matka byla Anna Plátková, nar. 24. ledna 1846 ve Štědříku č.p. 4 (její otec byl František Plátek, gruntovník v Cholupicích č.p. 8, který si vzal za manželku Marii Skřivanovou ze Štědříku č.p. 4, Štědřík je lokalita u Psár nedaleko Dolních Jirčan). Za gruntovníka byl označován vlastník většího zemědělského statku. Sňatkem Josefa Pařízka a Anny Plátkové tak byly spojeny dva větší zemědělské grunty (statky), které ležely nedaleko sebe. František Plátek je v roce 1852 uváděn jako člen výboru starosty v Cholupicích, Vojtěch Pařízek pak v roce 1855. V období po 2. světové válce je jako starosta Cholupic uváděn Stanislav Plátek z č.p. 7. Je tedy vidět, že se jednalo o dva významné rody.

Mapa Písnice a Cholupic s vyznačením čísel popisných budov (současná adresa Na Konečné 14/15, Praha - Písnice, Podchýšská 2, Praha - Cholupice a U Poustek 8, Praha - Cholupce)
Mapa Písnice a Cholupic s vyznačením čísel popisných budov (současná adresa Na Konečné 14/15, Praha - Písnice, Podchýšská 2, Praha - Cholupice a U Poustek 8, Praha - Cholupce)
Mapa lokalit Písnice, Cholupice, Lhota u Dolních Břežan a Štědřík u Psár
Mapa lokalit Písnice, Cholupice, Lhota u Dolních Břežan a Štědřík u Psár

V Horoměřicích č.p. 30 se jim narodili:

- 8. března 1913 syn Václav Čacký, který se blíže nezjištěného dne a roku oženil s Marií Šimkovou, která se narodila 2. října 1914 ve Vídni, zemřela ve svých 64 letech dne 11. října 1978, Václav zemřel ve svých 71 letech dne 17. srpna 1984, měli syna Jaromíra Čackého (1940 - 2017), který se oženil s Marií Trojanovou (7. září 1943 - únor 2016) a dne 7. září 1943 se jim narodila dcera Marie Čacká, zemřela v únoru 2016

- blíže nezjištěného dne roku 1914 dcera Marie Čacká, která se blíže nezjištěného dne roku 1938 provdala za Rudolfa Houbu, který se narodil dne 10. dubna 1912, Marie zemřela ve svých 31 letech v roce 1945, Rudolf se o rok později znovu oženil a zemřel dne 26. října 1999, dne 25. října 1939 se jim narodil syn JUDr. Jaroslav Houba, který zemřel 12. listopadu 2019, dne 16. února 1945 se jim narodila dcera Marie (zemřela Marie Čacká při jejím porodu ?), provdaná Kollmannová, která zemřela v roce 2014

JUDr. Jaroslav Houba byl 7. listopadu 1960 přijat do služeb MV jako hlídkový příslušník OVB Kladno S-VB Praha, 5. března 1961 operativní zmocněnec SBRS na O-VB Praha-západ, 6. dubna 1961 povolán do II. běhu tříměsíčního kursu VB v Pardubicích, 1. června 1961 operativní zmocněnec SBKTČ Praha-západ, 1. července 1964 referent SBKTČ O-VB Praha-západ, 1. září 1965 - 22. července 1967 povolán k dennímu studiu střední odborné školy, směr VB - obor obecná kriminalita ve škole MV Vinoř, 1. září 1970 - 13. června 1975 kombinované studium kriminálního směru PF UK, 1. prosince 1975 zástupce náčelníka OO-VB Praha-západ, 1. května 1977 náčelník OO-VB Praha-západ, 1. června 1977 - 30. července 1977 internátní dvouměsíční kurs pro zvýšení kvalifikace při Speciální střední škole milice v Moskvě, 1. října 1977 dočasně pověřen výkonem funkce náčelník OS-SNB Praha-západ, 1. dubna 1978 náčelník OS-SNB Praha-západ, 1. ledna 1981 dočasně pověřen výkonem funkce I. zástupce náčelníka S-VB Praha, 1. března 1981 I. zástupce náčelníka S-VB Praha, 1. května 1982 zástupce náčelníka S-SNB Praha hl. m. Prahy a Sčk. a náčelník S-VB Praha, 1. srpna  1988 náčelník Hlavní správy VB MVŽP ČSR, 7. prosince 1989 dočasně pověřen výkonem funkce I. náměstka MVŽP ČSR, 25. února 1990 náčelník Hlavní správy VB ČSR, 30. června 1990 odvolán z funkce.

- blíže nezjištěného dne pravděpodobně roku 1918 dcera Alžběta Čacká, která se blíže nezjištěného dne a roku provdala za Václava Laštovku (nar. 1920), Alžběta zemřela ve svých 77 letech dne 19. ledna 1995 v Roztokách

V Horoměřicích č.p. 161 (současná adresa Spojovací 161, Horoměřice) se narodila:

Současná podoba domu č.p. 161  Horoměřicích
Současná podoba domu č.p. 161 Horoměřicích

- 21. května 1923 dcera Blažena Čacká, která se ve svých 21 letech dne 8. července 1944 provdala za Josefa Bělohradského, který se narodil 28. června 1925 v Moldavě č.p. 54

Rudolf Čacký zemřel na novotvar ledviny ve svých 81 letech dne 9. dubna 1968 v Horoměřicích č.p. 161.

Manželka Antonie Pařízková zemřela rok po svém manželovi ve svých 83 letech dne 30. května 1969 v Horoměřicích č.p. 169.